Programmering 1

Teknikprogrammet TE3A och B, våren 2014, Lerums gymnasium

Mål och betygskriterier på Skolverkets hemsida.

Ämne - Programmering


Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration av programvara. Det behandlar också hur man skapar, utvecklar och anpassar programvaror samt tillämpar datalogisk teori.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet programmering ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om principerna bakom datorprogram samt färdigheter i programmering i ett eller flera programmeringsspråk. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om programmeringens grunder, färdigheter i att genomföra programmeringsprocessens olika delar samt förmåga att analysera, designa, implementera, testa, resultatbedöma och vidareutveckla program. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om de mest använda programmeringsspråken och deras tillämpningar och användningsområden samt om traditioner och nya trender i utvecklingen av programmeringsspråk. Dessutom ska undervisningen behandla datorns användning i samhället och ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om datorns möjligheter och begränsningar.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta i projekt och att enskilt eller i grupp utföra programmeringsuppgifter av varierande komplexitet och inom olika tillämpningsområden. Programmeringsuppgifterna ska omfatta såväl egen programmering som lösning på programmeringstekniska problem och programutveckling med en given källkod som grund.

Undervisningen i ämnet programmering ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om datorstyrda industriella system och om industriell datorkommunikation.
 2. Förmåga att formulera och planera programmeringsuppgifter med pseudokod och diagramteknik.
 3. Förståelse av och färdigheter i att använda datalogiska begrepp och algoritmer.
 4. Förmåga att skriva, läsa, strukturera, analysera, dokumentera och kommentera källkod i ett eller flera programmeringsspråk.
 5. Kunskaper om gränssnitt mot användare, filer, filsystem, operativsystem, databaser och internet.
 6. Kunskaper om objektorienterad programmering i teori och praktik.
 7. Förmåga att finna, diskutera, åtgärda och förhindra syntaxfel, programkörningsfel och programmeringslogiska fel.
 8. Kunskaper om samspelet mellan program, körtidsmiljö, operativsystem och hårdvara.

Kurser i ämnet

 • Programmering 1, 100 poäng.
 • Programmering 2, 100 poäng, som bygger på kursen programmering 1.
 • Industriell programmering, 100 poäng, som bygger på kursen programmering 1.

Programmering 1, 100 poäng

Kurskod: PRRPRR01

Kursen programmering 1 omfattar punkterna 2—8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2—4 och 7—8.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 1. Sekventiell programmering i det eller de valda programmeringsspråken. Språkurvalet kan göras från såväl programspråk och skriptspråk som kompilerande och tolkande språk. Ett av de valda språken ska ha tillgång till mångsidiga objektorienterade standardbibliotek.
 2. Programmeringsspråkets eller -språkens grundläggande datatyper samt fördefinierade strukturer, regler och syntax.
 3. Traditioner och nya trender i utvecklingen av programmeringsspråk.
 4. Kontrollstrukturer, till exempel sekvens, selektion och iteration, planerade med aktivitetsdiagram och skrivna i ett väl implementerat programflöde.
 5. Grunderna för klasser, objekt, egenskaper och metoder.
 6. Variablers och konstanters synlighet och livslängd.
 7. Enkla sorteringsalgoritmer och sökningsalgoritmer.
 8. Grundläggande rekursiva algoritmer.
 9. Interaktion med användaren i ett enkelt grafiskt användargränssnitt.
 10. Implementeringar av datastrukturer, till exempel vektor, fält, lista och trädstruktur.
 11. Felsökning av källkod och undantagshantering i interaktiva program.
 12. Samspelet mellan program och dator från källkod till exekvering.
 13. De vanligaste programmeringsspråkens krav på körtidsmiljöer och operativsystem samt deras aktuella användningsområden.

Betygsmatris

Betyget E

Betyget C

Betyget A

Eleven formulerar och planerar programmeringsuppgifter med pseudokod utifrån en förlaga eller, i samråd med handledare , med aktivitetsdiagram.Eleven formulerar och planerar programmeringsuppgifter med pseudokod eller med aktivitetsdiagram.Eleven formulerar och planerar programmeringsuppgifter med pseudokod eller med aktivitetsdiagram.
I planeringen väljer eleven med viss säkerhet kontrollstrukturer, metoder, variabler, datastrukturer och algoritmer som är adekvata för uppgiften. I planeringen väljer eleven med viss säkerhet kontrollstrukturer, metoder, variabler, datastrukturer och algoritmer som är adekvata för uppgiften. I planeringen väljer eleven med säkerhet kontrollstrukturer, metoder, variabler, datastrukturer och algoritmer som är adekvata för uppgiften samt motiverar utförligt sina val .
Eleven implementerar en sökningsalgoritm och i samråd med handledare också en sorteringsalgoritm eller en rekursiv algoritm. Eleven implementerar en sökningsalgoritm och efter samråd med handledare också en sorteringsalgoritm och en rekursiv algoritm. Eleven implementerar sökningsalgoritmer och efter samråd med handledare också sorteringsalgoritmer och rekursiva algoritmer.
I sin programmering skriver eleven en korrekt, delvis strukturerad och kommenterad källkod, med konsekvent kodningsstil och tydlig namngivning. I sin programmering skriver eleven en korrekt, strukturerad och kommenterad källkod, med konsekvent kodningsstil och tydlig namngivning. I sin programmering skriver eleven en korrekt, strukturerad och utförligt kommenterad källkod, med konsekvent kodningsstil och tydlig namngivning.
Dessutom väljer eleven med viss säkerhet ett uttryckssätt som är anpassat för att på ett tillfredsställande sätt interagera med den avsedda användaren. Dessutom väljer eleven med viss säkerhet ett uttryckssätt som är anpassat för att på ett tillfredsställande sätt interagera med den avsedda användaren. Dessutom väljer eleven med säkerhet ett uttryckssätt som är anpassat för att på ett gott sätt interagera med den avsedda användaren.
Elevens färdiga program eller skript är utfört med tillfredsställande resultat i ett eller flera programmeringsspråk och innehåller sekventiell programmering och grundläggande objektorienterad programmering som är stabil och robust i program av enkel karaktär .Elevens färdiga program eller skript är utfört med tillfredsställande resultat i ett eller flera programmeringsspråk och innehåller sekventiell programmering och grundläggande objektorienterad programmering som är stabil och robust.Elevens färdiga program eller skript är utfört med gott resultat i ett eller flera programmeringsspråk och innehåller sekventiell programmering och grundläggande objektorienterad programmering som är stabil och robust i program av komplex karaktär .
Eleven anpassar med viss säkerhet sin planering av programmeringsuppgiften och utför felsökning av enkla syntaxfel.Eleven anpassar med viss säkerhet sin planering av programmeringsuppgiften och utför på ett systematiskt sätt felsökning av syntaxfel, körtidsfel och programmeringslogiska fel .Eleven anpassar med säkerhet sin planering av programmeringsuppgiften och utför på ett systematiskt och effektivt sätt felsökning av syntaxfel, körtidsfel och programmeringslogiska fel .
Innan programmeringsuppgiften avslutas utvärderar eleven med enkla omdömen programmets prestanda och ändamålsenlighet i någon situation eller i något sammanhang. Innan programmeringsuppgiften avslutas utvärderar eleven med nyanserade omdömen programmets prestanda och ändamålsenlighet i några situationer och sammanhang. Innan programmeringsuppgiften avslutas utvärderar eleven med nyanserade omdömen och med förslag på förbättringar programmets prestanda och ändamålsenlighet i flera situationer och sammanhang.
Eleven kommunicerar med viss säkerhet med datalogiska begrepp om programmeringsuppgiften och dess utvärdering. Eleven kommunicerar med viss säkerhet med datalogiska begrepp om programmeringsuppgiften och dess utvärdering. Eleven kommunicerar med säkerhet med datalogiska begrepp om programmeringsuppgiften och dess utvärdering.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.