Webbutveckling 1

Informations och medieteknik, Teknikprogrammet, läsåret 2013-14, Lerums gymnasium

Lärobok

Här kommer det att dyka upp sådant som är bra att läsa.

Centralt innehåll: Webben som plattform, dess historia och samhällspåverkan.

Centralt innehåll: Teknisk orientering om webbens protokoll, adresser, säkerhet och samspelet mellan klient och server.

Läs under rubriken teknisk struktur på Wikipedia.

Centralt innehåll: Utvecklingsprocessen för ett webbtekniskt projekt: målsättningar, planering, specifikation av struktur och design, kodning, optimering, testning, dokumentation och uppföljning.

Centralt innehåll: Märkspråk och deras inbördes roller, syntax och semantik – där det huvudsakliga innehållet är standarderna för (x)html och css och orientering om dokumentobjektsmodellen (DOM) och Ecmaskript.

DOM - document object model

Document object model på Wikipedia.

Centralt innehåll: Teckenkodning: orientering om ASCII , ISO-8859, Windows-1252 och Unicode.

Centralt innehåll: Bilder och media med alternativa format, optimering och tillgänglighet.

Centralt innehåll: Nationella och internationella riktlinjer för god praxis inom webbutveckling.

Centralt innehåll: Uppnående av interoperabilitet genom att följa standarder och testa på olika användaragenter.

Centralt innehåll: Applikationer som fungerar oberoende av val av användaragent, operativsystem eller hårdvaruplattform samt hur tillgänglighet uppnås utifrån att applikationerna ska vara uppfattningsbara, användbara, begripliga och robusta även för användare med funktionsnedsättning.

Centralt innehåll: Kvalitetssäkring av applikationens funktion och validering av kodens kvalitet.

Centralt innehåll: Lagar och andra bestämmelser som styr digital information, till exempel personuppgiftslagen och lagen om elektronisk kommunikation.

Centralt innehåll: Terminologi inom området webbutveckling.

HTML5

DOM - document object model

CSS

CSS syntax

BOX-model

Inställningar i Aptana

Gör tabuleringar till mellanslag

Jag använder fyra mellanslag då jag indenterar kod. Ett tryck på tabtangenten ger automatiskt fyra mellanslag, men om man öppnar koden i en annan webbläsare där en tab ger t.ex. två mellanslag kan koden komma att bli konstigt indenterad. Detta beror i så fall på att man ibland har tryckt pa tab och ibland på fyra mellanslag då man skrivit sin kod. För att undvika detta problem kan man ställa in Aptana så att en tab ersätts med fyra mellanslag.

Gör då så här (på mac): Inställningar > General > Editors > Text Editors > Sätt Displayed tab width till 4 och kryssa för Insert spaces for tabs.

Detta gör dock bara så att alla nya tabuleringar blir t.ex. fyra mellanslag. De redan inskrivna tabulatortecknen finns kvar. För att göra om de gamla tabulatortecknen till mellanslag klicka: Source > Format.